Fundația Orange

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Concurs

Haraga Ana

Trimis la 28.02.2020

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ALTĂ DISCIPLINĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.


Proiecte didactice


Documente


1. Programa CDȘ Literație multimodală introduce activitățile de exersare a literației multimedia în programul de pregătire al elevilor de gimnaziu, ca răspuns nevoia adaptării cunoașterii la progresul societății umane, care înregistrează o deversificare fără precedent a canalelor de comunicare, un impact puternic al mijloacelor media și facilitează accesul la o mare diversitate lingvistică și culturală.

Multiliterația propune activități integrate și este una din condițiile abordării inter- și transdisciplinare, vizate de noile reforme curriculare, deoarece învățarea inter- și transdisciplinară este multimodală și multisemiotică.

Conceptul de literație multimodală definește una din noile perspective ale curriculumului de limba și literatura română. Activitățile de literație multimodală sunt justificate de reconfigurarea domeniului lecturii, prin extinderea semantică a conceptului de text – oral/scris; continuu/discontinuu; multimodal și prin diversificarea strategiilor de receptare.

Elevul alfabetizat multimodal este inițiat în selecția, înțelegerea și valorificarea corectă și eficientă a informației nu numai la limba și literatura română, ci și la celelalte discipline școlare și în activitățile de informare și comunicare multimedia pe care le defășoară în particular. Literația multimodală, care combină multiple resurse semiotice, instrumentalizează vederea, sensibilitatea, capacitatea de a gândi și de a reflecta.


Alte informații

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate. Este adaptată învățământului gimnazial, fiind structurată pe un an de studiu, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână.

Acest curs opțional facilitează cunoașterea elevilor în domenii multiple - limba și literatura română, literatura universală, istorie, teatru, educație muzicală, educație artisto-plastică – contribuie la formarea competențelor media și la alfabetizarea media (media literacy), susține formarea competențelor sociale, civice și interculturale și dezvoltă gândirea critică.

Disciplina Literație multimodală contribuie la dezvoltarea competențelor cheie formulate în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC): comunicare în limba maternă; competență digitală; sensibilizare și exprimare culturală; comunicare în limbi străine; a învața să înveți.

COMPETENȚE GENERALE
1. Formarea competențelor de literație a textului multimodal, concretizate în procese de înțelegere, interpretare, reflectare și evaluare.
2. Formarea competenței de comunicare prin intermediul textelor multimodale;
3. Dezvoltarea capacității de a interpreta și genera judecăți în calitate de utilizatori de informații multimedia

SUGESTII METODOLOGICE
Conținuturile propuse în programa cursului opțional „Literație multimodală” vor fi parcurse pe durata unui an de studiu, repartizate în câte o oră pe săptămână. Planificarea și proiectarea activităților vor viza utilizarea instrumentelor IT, strategii și metode inovative, activ-participative, care să faciliteze învățarea prin descoperire, efortul personal, evaluarea eficientă și realizarea feedbackului.

Activităților de literație, care implică antrenament în analiza și comprehensiunea textelor, li se vor adăuga ateliere practice, care să stimuleze creativitatea, valorificarea tehnicilor artistice și a strategiilor de comunicare.

Selectarea conținuturilor va respecta principiul adaptării la particularitățile de vârstă ale elevilor și principiul accesibilității și calității valorice a informației mediatice. Profesorul va propune 7-8 texte-suport diferite - romanul grafic Persepolis, de Marjane Satrapi/ Viața lui Isus - roman grafic, de Ben Alex; reclame scrise; broșuri; pliante; reviste; invitații; afișe publicitare; benzi desenate.

Se va urmări cultivarea următoarelor valori și atitudini:
• gândire autonomă, critică și flexibilă;
• atitudine pozitivă față de comunicare;
• toleranță față de valorile, opiniile și argumentele celorlalți;
• deschidere pentru colaborarea cu ceilalți;
• interes pentru analiza și investigarea problemelor de interes general ale lumii contemporane;
• formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii, teatrului, filmului, publicisticii;
• sensibilizare și exprimare culturală;

Rezultatele activității elevilor se vor organiza în mape individuale, care vor cuprinde: scheme, diagrame, organizatori grafici pentru sistematizarea informației noi; fișe/ghiduri de lucru; fișe de evaluare; fișiere create de elevi.

Profesorul va selecta metode și procedee eficiente, atractive, care să stimuleze interesul elevilor pentru tema propusă: analiza de text/ film/ spectacol de teatru; comentariul de informații (știri, articole, cronici); WebQuestul; storytelling; facilitarea grafică; photovoice; biblioteca vie; simulare; jocul de rol; studiul de caz; portofoliul; brainstorming; reportajul; improvizație; animație socio-educativă; metoda proiectului; dezbaterea; masa rotundă.


Lecția Atelier de creație –Editarea video a reportajului cultural cu FlexClip este proiectată în cadrul CDȘ Literație multimodală, unitatea de învățare Reportajul și contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare multimodală, tehnologice, informaționale și digitale ale elevilor prin exercițiile de expunere în FlexClip a datelor și informațiilor culese în activități de documentare ghidată derulate anterior, în vederea realizării unui reportaj cultural.

Activitățile innovative propuse vizează alfabetizarea digitală, prin „formalizarea nonformalului și a informalului”, în vederea înzestrării elevilor cu criteriile de utilizare corectă și eficientă a contextelor, mediilor și instrumentelor, mijloacelor noi de învățare.

Lecția are un aport semnificativ în asigurarea funcționalității informațiilor despre mijloacele de comunicare multimedia în situații de învățare noi și contribuie la dezvoltarea unor priceperi și deprinderi de lucru necesare abordării inovative a domeniului comunicării.

Elevii au posibilitatea să-și actualizeze conceptele asociate – canale de comunicare; coduri semiotice; limbaj iconico-verbal; narativul multimodal; retorică vizuală etc. – și să-și dezvolte capacitățile de analiza și sinteză, abilitățile de comunicare și argumentare. În contextul lecției, elevii sunt solicitați să descopere tehnici de expunere în format digital a datelor și informațiilor culese în activități de documentare ghidată derulate anterior.

Activitatea desfășurată stimulează interesul pentru valorificarea mijloacelor IT în comunicare și contribuie la dezvoltarea cognitivă, creativă, îmbunătățirea relațiilor sociale și dezvoltarea gustului estetic. Lecția impune atât lucrul individual, cât și în grup, înlesnind colaborarea, schimbul de informații, susținerea justificată a opiniei personale privind un anumit aspect, dezvoltarea capacității de evaluare și autoevaluare.


Haraga Ana, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială , România, Iași, Iași

Trimis la 28.02.2020 - 19:32


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.